Ring til mig idag på tlf. 27 79 69 60

Persondatapolitik

I forbindelse med ikrafttræden af den nye persondataforordning i 2018 er det lovpligtigt at informere om håndtering af data.

Basalt set er det den samme information, som læger og andre behandlere beder om.

Besøget hos Patient Bisidder indebærer indsamling af information fra din sundhedsjournal og anden relevant information, der er vigtig for at kunne støtte dig og dine pårørende bedst muligt.

Denne information bliver gemt, så vi ikke starter forfra, hver gang du er i kontakt med Patient Bisidder.

Dine data er sikkert gemt på krypterede computere, så kun personale har adgang til data.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med gennemgangen af din sundhedsjournal samt indhentning af anden relevant information, indsamler og behandler Patient Bisidder en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Patient Bisidder bruger og videregiver dine personoplysninger.

Ifølge sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for Patient Bisidder må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.

De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk

Typer af oplysninger

Patient Bisidder indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn

Adresse,

Evt. e-mailadresse

Telefon nummer

Personnummer

Køn

Familie- og sociale relationer

Arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.)

Formål

Patient Bisidder behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Få viden om din fysiske og psykiske helbredstilstand samt dine sociale forhold og dit netværk, så vi er i stand til at støtte dig og dine pårørende bedst muligt i forhold til sammenhængen i dit behandlings forløb, en forestående lægesamtale og eller samtale/opfølgning med den primære sundhedssektor/praksissektoren.

Afregningsformål

At overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagede oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang, at det er nødvendigt for den konkrete hjælp og støtte til dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner.

Du har adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientstøtte indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Autorisationslovens kap. 6, Bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

Office 365 erhverv premium pakken, leverandør af it-ydelser, kommunikation og datatransmission.

GECKO Booking, levering af bookingsystem og journalsystem

Opbevaringsperiode

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. Journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registeret om dig ved at kontakte os. Efter Autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

§ 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser og tilføjelser.

Kontakt til Patient Bisidder:

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på: irk@patientbisidder.dk

 

Adresseoplysninger på:

Patient Bisidder

Slagslunde Bygade 6

3660 Stenløse

Email: irk@patientbisidder.dk

Telefon: +45 27796960

Brug for hjælp?

Kontakt Patient Bisidder for en uforpligtende snak om dit/jeres behov på